فروش ویژه
کارگاه ریه

کارگاه ریه

۱۱۷,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کارگاه خون

کارگاه خون

۱۱۷,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کارگاه روماتولوژی

کارگاه روماتولوژی

۱۲۸,۸۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کارگاه غدد

کارگاه غدد

۱۲۴,۲۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کارگاه مرور سریع ریه بهمن 99

کارگاه مرور سریع ریه بهمن 99

۵۷,۶۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کارگاه مرور سریع کلیه بهمن 99

کارگاه مرور سریع کلیه بهمن 99

۵۷,۶۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
کارگاه مرور سریع روماتولوژی بهمن 99

کارگاه مرور سریع روماتولوژی بهمن 99

۵۷,۶۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان